Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret llei 8/2012

Amunt

Decret llei 8/2012, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

(DOGC núm. 6282, de 28-12-2012, pp. 63952-63953)

EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

L’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, disposa que els testaments davant rector atorgats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei caduquen si no es protocol·litzen en el termini de quatre anys a partir del moment en què la llei entra en vigor, sempre que el causant hagi mort anteriorment, i que si el causant ha mort després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el termini de quatre anys es compta des de la seva mort.

La Llei 10/2008, de 10 de juliol, va entrar en vigor l’1 de gener de 2009 i, per tant, el període per dur a terme la protocol·lització dels testaments davant rector acaba el dia 1 de gener de 2013.

El cert és, però, que la complexitat que suposa la seva protocol·lització ha provocat que, en data d’avui, siguin molts els testaments atorgats davant rector que no han estat degudament protocol·litzats. El venciment imminent del termini previst a l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, i la necessitat de respectar la voluntat testamentària dels qui van atorgar testament davant de rector, d’acord amb la llei, però que no han estat protocol·litzats per raons que no els són atribuïbles ni van poder preveure en el moment de l’atorgament, justifica la procedència d’ampliar aquell termini per tal de possibilitar la seva protocol·lització i plena eficàcia.

Davant la situació plantejada, atès que la modificació prevista requereix una norma amb rang de llei, i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent d’ampliar el termini per tal d’oferir la possibilitat de protocol·litzar tots els testaments atorgats davant rector i que d’aquesta forma puguin desplegar la seva eficàcia, és necessari emprar la forma de decret llei en els termes que preveu l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic

Modificació de la Llei 10/2008

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, que resta redactada de la manera següent:

“Els testaments davant rector atorgats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei caduquen si no es protocol·litzen en el termini de sis anys a partir del moment en què la llei entra en vigor, sempre que el causant hagi mort anteriorment. Si el causant ha mort després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el termini de sis anys es compta des de la seva mort.”

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

ARTUR MAS I GAVARRÓ
President de la Generalitat de Catalunya

GERMÀ GORDÓ I AUBARELL
Conseller de Justícia

 
 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda