Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Successions

Anterior Amunt

SUCCESSIÓ "MORTIS CAUSA"

Els principis successoris del Dret català 

Necessitat de la institució d'hereu
Incompatibilitat entre la successió testada i la  intestada

STSJC de 13 de març de 1995 , núm. 7/1995

 

Els títols successoris

Classes de títols successoris 
El títol d'hereu
El títol de legatari
Modalitats dubtoses de distinció entre l'hereu i el legatari
Institució d'hereu en cosa certa
Institució d'hereu en usdefruit

 

El procés d'adquisició de l'herència

L'obertura de la successió. Temps i lloc 
Designació i vocació

STSJC de 16 de desembre de1993, núm. 27/1993

La delació. Concepte i classes

STSJC  de 16 de  desembre de 1993, núm. 27/1993

Acceptació i repudiació de l'herència
Capacitat per acceptar i repudiar

STSJC de 22 d'octubre de 1991, núm. 12/1991 

La repudiació de l'herència

STSJC de 29 de gener de 1996, núm. 3/1996

STSJC de 24 de juliol de 1995, núm. 21/1995

Acceptació de l'herència

STSJC de 22 d'octubre de 1991, núm. 12/1991

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm. 27/1993

STSJC de 28 de maig de 1990, núm. 4/1990

Temps de l'acceptació

STSJC de 22 d'octubre de 1991, núm. 12/1991

Les seves formes: l'acceptació expressa i tàcita
Acceptació de l'herència de forma tàcita

STSJC de 22 d'octubre de 1991, núm. 12/1991

STSJC de 29 de gener de 1996, núm. 3/1996

STSJC  de 15 de febrer de 1996, núm.5/1996

STSJC de 26 de febrer de 1996, núm. 7/1996

Efectes de l'acceptació

 STSJC de 15 de febrer de 1996, núm. 6/1996

STSJC  de 29 de gener de 1996, núm. 3/1996

La protecció del dret hereditari
 L'acció de petició de l'herència

STSJC de 26 de febrer de 1996, núm. 7/1996

 

LA COMUNITAT HEREDITÀRIA. PARTICIÓ I COL·LACIÓ

La comunitat hereditària
Naturalesa jurídica

STSJC de 15 de febrer de 1996, núm. 6/1996

Durada

STSJC de 23 de maig de 1996, 16/1996

L'extinció de la comunitat hereditària:  la partició
Concepte i fonament
Legitimació per a demanar la partició

STSJC d'1 de setembre de 1997, núm. 24/1997

 

 

TESTAMENT, CODICIL I MEMÒRIES TESTAMENTÀRIES

Capacitat per a testar
Principi general de capacitat

STSJC de 21 de juny de 1990, 7/1990

STSJC de 1 d'octubre de 1991, núm. 10/1991

STSJC de 3 de gener de 1994, núm. 1/1994

Incapacitats per manca de capacitat natural

STSJC de 3 de gener de 1994. núm. 1/1994

STSJC de 21 de juny de 1990, núm. 7/1990

STSJC de 1 d'octubre de 1991, núm. 10/1991

Formalitats del testament

STSJC de 3 de gener de 1994, núm. 1/1994

STSJC de 7 de gener de 1992, núm. 7/1990

El testament obert notarial

STSJC de 7 de gener de 1992, núm. 7/1990

Testament davant de rector
Requisits i finalitat

STSJC de 25 de novembre de 1996, núm. 32/1996

El codicil

STSJC de 23 de setembre de 1997, núm. 27/1997

Classes

STSJC de 7 de gener de 1993, núm.1/1993

Formalitats

STSJC de 7 de gener de  1993, núm. 1/1993

STSJC de 1 d'octubre de 1991, núm. 10/1991

Les memòries testamentàries
Memòria testamentària: noció, classes i contingut

STSJC de 7 de gener de 1993, núm. 1/1993

STSJC  de 16 de gener de 1995, núm. 2/1995

STSJC de 9 de juny de 1997, núm. 16/1997

 

LA INEFICÀCIA DE  LES DISPOSICIONS PER CAUSA DE MORT

La nul·litat del testament
Per preterició errònia dels legitimaris

STSJC de 1 d'octubre de 1991, núm. 10/1991

Remeis a la nul·litat del testament
La conversió del testament nul
La convalidació de les disposicions nul·les
La nul·litat parcial
La nul·litat del codicil
La nul·litat de la memòria testamentària

STSJC de 16 de gener de 1995, núm. 2/1995

STSJC de 9 de juny de 1997, núm. 16/1997

Revocació. Concepte i classes

STSJC de 23 de setembre de 1997, núm. 27/1997

La caducitat

 

INTERPRETACIÓ DEL TESTAMENT

Interpretació del testament   

STSJC de 22 de novembre de 1990, núm. 10/1990

STSJC de 30 de novembre de 1992, núm. 15/1992

STSJC  de 19 de juliol de 1993, núm.15/1993

STSJC de 22 de juliol de 1993, núm. 16/1996

STSJC de 16 de gener de 1995, núm. 2/1995

STSJC de 29 de gener de 1996, núm. 3/1996

STSJC de 26 de maig de 1997, núm. 12/1997

STSJC de 9 de juny de 1997, núm.  16/ 1997

STSJC de 18 de desembre de 1997, núm. 33/1997  

 

EXECUCIÓ DEL TESTAMENT

La marmessoria
Característiques del càrrec
Constitució del càrrec de marmessor
Nomenament del càrrec
Renúncia del càrrec
Acceptació del càrrec

STSJC de 7 d'octubre de 1996, núm. 24/1996

Exercici del càrrec de marmessor
Marmessors universals i particulars

STSJC de 22 de juliol de 1993, núm. 16/1993

Posició jurídica de l'hereu com a marmessor legítim

 

LA INSTITUCIÓ D'HEREU

Concepte
Requisits de la institució d'hereu
Determinació de l'hereu

STSJC de 26 de febrer de 1996, núm. 7/1996

Modalitats de la institució d'hereu
Disposicions fiduciàries
 Hereus distributaris
Noció 

Sentència de 22 d'octubre  de 1991, núm. 12/1991

Constitució del càrrec distributari 
Situació de l'herència mentre està vigent el càrrec
Exercici de la facultat d'elecció o de distribució

 

INSTITUCIÓ PREVENTIVA D'HEREU 

Substitució vulgar
Concepte 

STSJC de 28 d'octubre de 1991, núm. 13/1991

STSJC de 22 de novembre de 1990, núm. 10/1990

Substitució vulgar: abast de la substitució ordenada pel cas de premoriència del substituït

 STSJC de 29 de gener de 1996, núm. 3/1996

La seva relació amb el dret d' acréixer

STSJC de 29 de gener de 1996, núm. 3/1996

Efectes de la substitució vulgar

STSJC de 30 de novembre de 1992, núm. 15/1992 

 

INSTITUCIÓ SUCCESSIVA D'HEREU

Substitució  fideïcomissària
Concepte

STSJC de 9 de març de 1995, núm. 6/1995

STSJC de 22 de novembre de 1990, núm. 10/1990

L'establiment de la substitució. La clàusula fideïcomissària
Expressa o tàcita
A termini o condicional

STSJC de 9 de març de 1995, núm. 15/1993

Els límits a la vinculació de béns
 La pendència del fideïcomís
Hereu fiduciari i fideïcomissari abans de la delació fideïcomissària
Adquisició pel fiduciari de la condició d' hereu

STSJC de 19 de juliol de 1993, núm. 15/1993

Facultats generals de l'hereu fiduciari

STSJC de 4 març de 1991, núm. 3/1991

Administració de l'herència
Determinació del gravamen fideïcomissari
Divisió de la cosa comuna

STSJC de 15 de febrer de 1996, núm. 5/1996

La quarta trebel·liànica
Fonament 

STSJC de 28 de maig de 1990, núm. 4/1990

Requisits per a la seva detracció  

STSJC de 22 de gener de 1996, núm. 2/1996

El dret de l'hereu fiduciari a la quarta trebel·liàniaca
La delació fideïcomissària
Impugnació dels actes dispositius realitzats pel fiduciari

STSJC de 19 de novembre de 1991, núm. 16/1991

El fideïcomís de residu

STSJC de 28 d'octubre de 1991, núm. 13/1991

La substitució preventiva d' hereu
Diferència entre el fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu

STSJC de 28 d'octubre de 1990, núm. 13/1991

 

LLEGATS

Subjectes
Inscripció del llegat a favor del legatari

STSJC de 25 de gener de 1990, núm. 1/1990

Les modalitats del llegat
Llegat sotmès a condició

STSJC de 19 d'octubre de 1993, núm. 23/1993

Legat sotmès a termini
Llegat sotmès a mode

STSJC de 3 de novembre de 1995, núm. 30/1995

El règim del llegat
Compliment del llegat

STSJC de 25 de gener de 1990, núm. 1/1990

El dret d'acréixer entre els legataris

STSJC de 3 d'abril de 1995, núm. 11/1995

Les garanties del legatari
L'objecte del llegat
El llegat de cosa pròpia del testador
El llegat d' usdefruit universal

STSJC de 25 de gener de 1990, núm. 1/1990

STSJC de 7 de febrer de 1991, núm. 1/1991

STSJC de 29 de maig de 1995, núm. 19/1995

Legat sotmès a termini

STSJC de 18 de desembre de 1997, núm. 33/1997

 

ELS LLEGATS. INEFICÀCIA

La ineficàcia dels llegats
La nul·litat dels llegats
Ineficàcia per vicis de la voluntat
L'extinció dels llegats
La revocació dels llegats
La reducció dels llegats: La quarta faldícia

STSJC de 25 de gener de 1990, núm. 1/1990

 

LES DONACIONS PER CAUSA DE MORT I LES DISPOSICIONS MODALS

Les donacions per causa de mort : naturalesa i requisits 

STSJC de 9 de febrer de 1994, núm. 3/1994

Les disposicions modals
El mode
Les prohibicions de disposar

 

 

LA SUCCESSIÓ CONTRACTUAL

Els heretaments

La institució contractual d'hereu
La irrevocabilitat de l'heretament
Les classes d'heretaments
A favor dels contraents 

STSJC de 28 de maig de 1990, núm. 4/1990

A favor dels fills dels hereus: heretament pur, preventiu o prelatiu

STSJC de 28 de maig de 1990, núm. 4/1990

Els heretaments mutuals

STSJC de 13 de març de 1995, núm. 7/1995

Interpretació

STSJC de 12 de juny de 1995, núm. 18/1995 

 

La llegítima 

La naturalesa jurídica de la legítima

STSJC de 30 de desembre de 1992, núm. 19/1992

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm.  27/1993

La categoria de legitimaris

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm. 27/1993  

Atribució de la llegítima
Les formes d'atribució de la llegítima
Institució d'hereu

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm.27/1993 

Llegat 

 STSJC de 3 de setembre de 1992, núm. 19/1992

Donació
Assenyalaments o assignacions
La protecció del títol del legitimari
La preterició

STSJC de 21 de desembre de 1992, núm. 18/1992

La preterició errònia

STSJC de 1 d'octubre de 1991, núm. 10/1991

 STSJC de 10 d'abril de 1995, núm. 12/1995

Els gravàmens de la llegítima

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm. 27/1993 

La determinació de la quantia 
La computació

STSJC de 4 de març de 1991, núm. 3/1991 

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm. 27/1993   

STSJC de 29 de juliol de 1996, núm. 18/1996 

STSJC d'1 de març de 1993, núm. 5/1993

Composició del cabal hereditari  

STSJC de 22 de novembre de 1993, núm. 26/1993

STSJC de 29 de gener de 1996, núm. 3/1996 

Agregació de les donacions

STSJC de 21 de març de 1994, núm. 8/1994

 

La imputació

STSJC de 9 de juny de 1997, núm. 16/1997

Liberalitats imputables
Liberalitats no imputables 
El pagament de la llegítima

STSJC de 22 de novembre de 1992, núm. 26/1993

Interessos 

STSJC de 21 de març de 1991, núm. 4/1991

STSJC de 23 de novembre de 1992, núm. 14/1992

Valoració dels béns objecte del pagament

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm. 27/1993 

La protecció del contingut econòmic del títol del legitimari
 L'acció de suplement de la legítima

STSJC de 3 de setembre de 1992, núm. 10/1992

STSJC de 30 de desembre de 1992, núm. 19/1992

STSJC de 29 de juliol de 1996, núm. 18/1996

STSJC de 9 de juny de 1997, num.16/1997

 

La quarta vidual

Concepte i naturalesa jurídic

STSJC de 4 de desembre de 1989, núm. 1/1989

STSJC de 8 de juny de 1993, núm. 11/1993

STSJC de 26 de gener de 1995, núm. 3/1995

Pressupòsits pel naixement de la quarta vidual
Quantia de la quarta vidual
Extinció de la quarta vidual
Pèrdua 
Extinció 
Nou matrimoni del sobrevivent

STSJC de 8 de juny de 1993, núm. 11/1993

Prescripció 
Renúncia

 

Les reserves hereditàries

La reserva del cònjuge supervivent
Noció i fonament
Origen de la reserva
Estructura de la reserva 
Efectes de la reserva abans de la delació dels béns reservables

STSJC de 29 de maig de 1997, núm. 14/1997

Efectes de la reserva després de la delació dels béns reservables

 

LA SUCCESSIÓ INTESTADA

La successió intestada regular

STSJC de 10 d'abril de 1995, núm.  12/1995

STSJC de 17 de desembre de 1997, núm. 32/1997

L'usdefruit intestat del cònjuge supervivent
La successió intestada del causant impúber
 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda