Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 9 d'abril de 1997

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de 9 d’abril de 1997, núm. 10/1997 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Raonaments jurídics 
Part dispositiva 

 

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s’esmenten damunt, ha vist aquestes actuacions del recurs extraordinari de revisió que va interposar el Sr. X , representat pel procurador Sr. Fernando Bertrán Santamaría i defensat pel lletrat Sr. Odon Marzal Marquet, contra la sentència que va dictar en data 10 de novembre de 1992 el Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, en el judici executiu núm. 688/91 B, seguit a instàncies de Y.

 

FETS

Primer. - El procurador Sr. Bertran Santamaría, en representació acreditada del Sr. X , mitjançant l’escrit de data 16 de juliol de 1996, va interposar la demanda de recurs de revisió contra la sentència dictada en data 10 de novembre de 1992 pel Jutjat de Primera Instància núm. 37 d’aquesta ciutat en judici executiu núm. 688/91-B en què han estat parts l’aquí demandat en revisió Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona contra el Sr. X .

Aquest recurs es basa en els motius següents:

1. A l’empara de l’art. 1796.4t LEC per haver-se guanyat injustament sentència ferma.

2. De conformitat amb l’art. 1797 i 1800 LEC per no haver passat 5 anys des de la publicació de la sentència.

3. De conformitat amb l’art. 1798 LEC, ja que el recurs s’interposa sense que hagin transcorregut tres mesos des que es va descobrir el frau, que va ser el 18 d’abril de 1996 en efectuar-se compareixença voluntària d’ingrés del principal reclamat.

Després d’al·legar els fets i fonaments de dret que estimava oportuns, acabava sol·licitant a la Sala que, un cop fets els tràmits pertinents, es dictés una sentència en què es rescindís en tots els seus punts la sentència ferma impugnada, com també que s’imposessin les costes a la part contrària.

Segon. - Mitjançant una provisió de data 17 de juliol de 1996, es va tenir per presentat l’escrit i els documents amb què es formaria el rotllo oportú, que va ser registrat en el llibre corresponent. Es va designar apud acta el procurador Sr. Bertrán Santamaría. Es va designar dia i hora perquè tingués lloc la ratificació i es va manar testimoniar el resguard de dipòsit, l’original del qual va quedar sota la custòdia del secretari, i es va designar ponent. Per mitjà d’una diligència de 30 de juliol de 1996 es va tenir per feta la compareixença prevista en l’art. 281.3 de la LOPJ, en virtut de la qual es va tenir per part legítima, en nom del recurrent, el procurador Sr. Fernando Bertrán Santamaría; per interposat el recurs de revisió i, d’acord amb el que estableix l’art. 1801, paràgraf 2n de la LEC, es va acordar reclamar els antecedents del plet al Jutjat esmentat, alhora que es va disposar que se citessin a termini tots aquells que haguessin litigat en les actuacions perquè en el termini de quaranta dies compareguessin a sostenir el que fos més convenient al seu dret, amb el lliurament de les cèdules i de les còpies oportunes. Mitjançant una provisió de data 21 d’octubre de 1996 es va tenir per comparegut i part la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i, en el seu nom i representació, el procurador Sr. Carlos Testor Ibars, que va efectuar la impugnació del recurs, per la qual cosa es va tenir per evacuat el tràmit de contestació. Per provisió de data 19 de desembre passat, es va acordar rebre el plet a prova per un termini de vint dies comuns a les parts per proposar-la i practicar-la i es van formar els oportuns rams separats dins dels quals es va dur a terme les proposades i declarades pertinents amb el resultat que consta en les actuacions.

Tercer. - Per provisió de data 27 de gener de 1997, es va acordar la unió a les actuacions de les proves practicades i el procediment va quedar a la vista per a sentència. Mitjançant una provisió de data 24 de febrer de 1997, perquè ho havia sol·licitat la part recurrent, es va assenyalar per a la celebració de la vista el dia 3 d’abril a les 11 hores del matí, la qual va tenir lloc amb l’assistència de lletrats i procuradors de totes dues parts. La part recurrent va sol·licitar que s’admetés el recurs i que es rescindís la sentència objecte de recurs amb expressa condemna en costes a la part contrària. La part contra la qual es recorre va sol·licitar que s’accedís al recurs i que es mantinguessin tots els termes de la sentència ferma.

Hi ha actuat com a ponent el magistrat Il·lm. Sr. PONÇ FELIU I LLANSA.

 

FONAMENTS DE DRET

Primer. - En el present recurs de revisió, promogut pel Sr. Fernando Bertán Santamaría contra la Sentència ferma dictada en el judici executiu núm. 688/91-B del Jutjat de 1a Instància núm. 37 de Barcelona, amb fonament en la causa 4a de l’article 1.796 de la Llei d’enjudiciament civil, formula com a primera causa d’oposició l’entitat demandada "Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" una excepció processal escaient a la mateixa admissibilitat del recurs, ja que al·lega que mitjançant aquest es pretén combatre una resolució judicial dictada en un procediment sumari que -raona l’entitat d’Estalvis demandada-, per definició, no tanca el procés, atès que sempre hagués pogut acudir el demandant a un judici ordinari i evitar així adulterar la finalitat pròpia del present recurs, que és excepcional i de naturalesa extraordinària.

Planteja, doncs, la demanda una qüestió cabdal que ja d’ofici hagués examinat la Sala per exigències d’ordre públic processal i davant la qual cal fer les següents consideracions:

a) El judici de revisió, ja previst en Las Partidas com a remei "para desatar el juicio que es dado por falsas cartas o por falsas pruebas o contra ley" (títol XXVI, Partida Tercera) i que posteriorment desaparegué amb la codificació, fou reintroduït, primer, en l’àmbit de l’enjudiciament criminal i, finalment, també en el civil i, recollint-lo la vigent Llei processal civil de 1881, ha romàs pràcticament inalterat fins a l’actualitat. En qualsevol cas, es prevegi com un genuí recurs o com un simple sistema d’impugnació de sentències fermes, el que ha esdevingut pacífic és la seva naturalesa subsidiària, que és tant com dir que només pot reeixir quan la sentència ferma combatuda comporta l’exhauriment definitiu de la qüestió, el que, en principi, no pot pas predicar-se de procediments sumaris, per tal com l’objecte litigiós, efectivament, pot ésser reproduït en un posterior procés, i així ho ha recollit la jurisprudència que té dit (per exemple, sentències de 31/12/1990 i 20/1/1993) que "El art. 1797 de la Ley de Enjuicimiento Civil sólo permite el excepcional y extraordinario recurso de revisión frente a una sentencia firme, o sea, contra la que no quepa ya medio impugnatorio alguno, condición de firmeza que no es predicable de las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos, ya que las mismas, conforme establece el art. 1479 de la LEC no producen la excepción de cosa juzgada, quedando a salvo el derecho de las partes para promover el ordinario sobre la misma cuestión".

Semblaria, doncs, "prima facie", que hauria d’acollir-se aquesta primera causa d’impugnació i refusar-se la pretensió actora per tal com el dit motiu d’inadmissió es convertiria en aquest tràmit en causa de desestimació.

b) Nogensmenys, en un supòsit pràcticament anàleg, va dir la Sala en la recent sentència núm. 35/96 de 23 de desembre, i en una transcripció literal, que "...debe desestimarse la objeción procesal formulada por la parte recurrida consistente en que no puede ser objeto de recurso de revisión una sentencia recaída en juicio ejecutivo, porque, sin perjuicio de reconocer que el tema es polémico doctrinal y jurisprudencialmente, esta Sala entiende que es factible tal posibilidad, singularmente cuando se trata de la causa de rescisión por maquinación fraudulenta del nº 4 del art. 1.796 LEC en su modalidad de ocultación maliciosa del domicilio que da lugar a un emplazamiento ficticio que no permite al demandado-ejecutado en el juicio ejecutivo conocer la existencia del proceso, de tal modo que se ve sorprendido con un apremio contra su patrimonio sin la mínima posibilidad de discutir el título mediante la invocación de las excepciones y causas de nulidad que pudieran asistirle, sin que ni siquiera le quede la posibilidad de suscitarlas en un juicio ordinario posterior, situación que genera una evidente indefensión, y por ende implica un flagrante atentado al principio constitucional de tutela judicial efectiva. La solución del problema de la indefensión de tal naturaleza podía venir dada por el desarrollo legislativo del apartado dos del art. 53 de la Constitución, que permitiria a cualquier ciudadano recabar la tutela del derecho fundamental vulnerado, ante un Tribunal ordinario, y por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Pero tal carencia exige examinar las posibilidades procesales de "lege data", tema que presenta una cierta complejidad, pues no todas las previsibles se admiten como viables, algunas son dudosas hasta el punto de que su hipotético planteamiento conlleva el riesgo de un resultado formal negativo (eventual declaración de inadecuación del procedimiento), y, desde luego, entre las factibles (con seguridad o hipotéticamente), la más sencilla, rápida y económica, y por consiguiente más eficaz, es el recurso de revisión. En argumentación de lo que se acaba de decir, debe destacarse, en primer lugar, que el ejecutado no puede plantear el recurso de audiencia al rebelde porque se lo veda expresamente el art. 789 LEC. Tampoco puede formular una petición de nulidad de actuaciones ante el propio órgano jurisdiccional que dictó la Sentencia en el juicio ejecutivo porque, al tratarse de una resolución definitiva, ello no es posible de conformidad con lo establecido en el art. 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y doctrina del Tribunal Constitucional dictada en su aplicación a partir de la Sentencia del Pleno n º 185/1.990, de 15 de noviembre, (entre otras, Ss. 52 y 72 de 1.991; 199/93, 14 junio; 221/93, 30 junio; 234/93, 12 julio; 310/93, 25 octubre; 33/94, 31 enero y Auto 223/92). Si se conoce la existencia del proceso antes de la firmeza de la Sentencia dictada en primera instancia en el juicio ejecutivo, debe interponerse el recurso de apelación, que actuará como de nulidad de actuaciones, pero en el caso de resultar negativa la pretensión de nulidad ejercitada mediante este recurso, no cabe acudir al recurso de casación porque no es admisible en los juicios ejecutivos, dado que la casación solo se da contra las resoluciones que expresamente prevé la Ley y no existe ningún precepto que permita sustentar su procedencia en dichos procesos. Una de las opciones imaginables es la de plantear un juicio declarativo ordinario encaminado a obtener la nulidad de actuaciones del juicio ejecutivo desde el requerimiento de pago y citación de remate. Ocurre sin embargo que la posibilidad de obtener la nulidad de un juicio a través de otro posterior, salvo precepto que lo autorice (ad. ex. art. 132 LH), sólo se concede a los terceros procesales, pues, según la doctrina jurisprudencial, no gozan de tal expectativa procesal el que ha sido parte, o haya podido intervenir en el proceso. Es cierto que en alguna ocasión la Sala 1ª del T.S. admitió a las partes la posibilidad de utilizar el juicio ordinario de nulidad de otro juicio, ora como sustitutivo del procedimiento no legislado del art. 53.2. de la Constitución, ora por razones muy especiales del caso, pero se trató de hipótesis, como el propio Tribunal reconoció, de caracter excepcional. En cualquier caso es evidente que la perspectiva procesal del juicio ordinario de nulidad es evidente que supone la utilización de un instrumento en exceso largo y costoso para el resultado que se pretende -mera nulidad de otro juicio-, con evidente demérito para el principio de economía procesal, que exige evitar todo inútil derroche de energías sociales. Se suele aducir que la posibilidad del juicio ordinario posterior viene dada, o determinada, por el art. 1.479 LEC. Este precepto se refiere a la no producción del efecto de cosa juzgada material por la sentencia recaída en el juicio ejecutivo. Tal limitación procesal supone la consideración de dicho juicio como una modalidad de proceso especial SUMARIO. Pero sucede que la "sumariedad" del ejecutivo, ya no se entiende, por la mayoria de la doctrina y jurisprudencia dominante, en un sentido absoluto como posibilidad de "replantear" el tema litigioso en un juicio ordinario posterior, sino como una cuestión de límites objetivos, de forma que en dicho juicio posterior no cabe discutir lo que ya se debatió, ni lo que se pudo discutir suficientemente en el juicio sumario ejecutivo. Por ello, y en rigor técnico, no cabe contienda sobre temas procesales porque se consideran planteables en el propio juicio ejecutivo, sin que quepa distinguir según que el conocimiento de la existencia del proceso tenga lugar antes o después de la firmeza de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Pero aún en el caso de que se tomase en consideración la distinción anterior, y por ser firme ya la sentencia dictada en el juicio ejecutivo cuando se tomó conocimiento del mismo no cupiere la apelación, y por ende no fuere posible discutir en el propio proceso el tema procesal de la nulidad de actuaciones, se admitiese la posibilidad de acudir al juicio ordinario, con alegación o fundamento en el art. 1.479 LEC, es obvio que entonces el único objeto de este juicio sería la procedencia o no de la nulidad del juicio ejecutivo (en ningún caso el fondo del asunto), con lo que se daría lugar a un largo y costoso camino dirigido a obtener la ineficacia de las actuaciones a partir del requerimiento de pago y citación de remate, para al final del mismo volver a tramitar el juicio declarado nulo. Ante este panorama lo normal es pensar en acudir al recurso de amparo, pero esta opción, como vamos a ver, salvo una gran flexibilidad por parte del Tribunal Constitucional resulta también inviable. No es preciso insistir aquí en la conveniencia de dar satisfacción a los derechos en el campo de la legalidad ordinaria evitando además sobrecargar la tarea del T.C. en materia de amparo, y ello tanto más en los casos excepcionales en que el recurso de amparo no opera como subsidiario, que es su verdadera naturaleza, sino como directo -común y general de última instancia-. Lo ha dicho el propio TC en Ss. del Pleno nº 185/90, de 15 noviembre y Sala 1ª nº 289/93, de 4 de octubre: " será preciso interpretar las normas procesales que integran alguna vía rescisoria de sentencias firmes en el sentido más favorable para permitir la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, esfuerzo interpretativo con algunos precedentes en el Tribunal (Ss. TC 10/1.984; 15/1.986; 110 y 148/1.988 y 22/1.989)". Pero es que también hay que señalar que, si bien cabría utilizar el recurso de amparo sin antes acudir a la vía del juicio declarativo ordinario de nulidad de actuaciones, porque la expresión "recursos" del art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha sido interpretada en sentido técnico procesal y no con referencia a otro proceso posible respecto de cuestiones decididas en juicio sumario (Stc. 242/1.991, de 16 de diciembre), no parece posible en cambio emplear la vía de amparo sin haber intentado antes el recurso de revisión, con base en la doctrina que exige agotar los medios reparadores que concede la legalidad ordinaria -aquellos normales y que de manera clara se manifiestan ejercitable y razonablemente exigibles- (Ss. 118/89, de 3 julio; 164/89, de 16 de octubre; 30/90, de 26 de febrero; 8/93, de 18 enero; 289/93, de 4 octubre). En tal sentido se ha manifestado en relación con la revisión la STC. citada nº 242/1.991, de 16 de diciembre, debiendo añadirse que si bien el Tribunal Constitucional ha conocido de nulidades de juicio ejecutivos sin haberse agotado la vía del recurso de revisión, se trata de supuestos en que no aparecía con claridad la operatividad de dicho recurso (ad. ex. Ss. Sala 2ª 180/95, de 11 de diciembre; y 80/96, de 20 de mayo). En cualquier caso, aunque cupiere el amparo directo parece vía más rápida y sencilla la de la revisión, con lo que, como se dijo, no se conculca ninguna norma del ordenamiento jurídico. Por todo ello debe desestimarse la objeción formulada por la parte recurrida (demandada en el recurso de revisión), con la observación de que la extensión de la motivación expuesta viene justificada por las discrepancias existentes en relación con el tema examinado.".

La doctrina transcrita de la Sala haurà de reproduir-se, doncs, en el cas que s’examina per raó d’identitat amb el que s’acaba d’esmentar. Claudica així aquest primer motiu d’oposició, que, a més a més, fou del tot negligit per l’impugnat del recurs en l’acte de la vista oral.

 

 

Segon. - Pel que fa al fons de l’assumpte, ja s’ha indicat que la pretensió revisòria es fonamenta en la causa 4a de l’article 1.796 de la Llei d’enjudiciament civil; s’al·lega, més en concret, que la sentència ferma fou guanyada injustament per una maquinació fraudulenta, que la part recurrent situa en una manca de notificació del judici en el domicili real del demandat-executat. Atribueix aquesta mancança processal al fet que la demanda de judici executiu designà un domicili del demandat erroni, el del carrer C, núm. 0, 2n 2a, de L, essent així que l’entitat d’estalvi executant coneixia que el domicili correcte d’aquell era i continua essent l’ubicat en el carrer C2 núm. 0, 3r 2a, L2, i aquest comportament processal va provocar la consegüent indefensió.

El cert és que de l’anàlisi del judici executiu núm. 688-91-B del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona i de les diligències practicades en aquest procediment de revisió resulta que la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona formulà (foli 122) demanda de judici executiu contra el Sr. X  en reclamació de la quantitat de 949.001 pessetes de principal, més interessos i costes a conseqüència de la formalització entre els litigants d’un contracte de préstec mutu mitjançant pòlissa intervenida per fedatari mercantil, per un import de 1.000.000 de pessetes. L’esmentada Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona resultà creditora de la suma indicada per impagament de l’actor, usà la facultat rescissòria contractualment prevista, executà aquesta pòlissa; (foli 133) i es va dictar sentència d’execució (foli 152), que guanyà fermesa en no haver estat apel·lada. Quan s’havia assenyalat ja la subhasta de la finca embargada per a rescabalament de la creditora, l’executat referit comparegué en les actuacions (foli 190) manifestant, en síntesi, que "debido a un procedimiento anterior que se sigue en este mismo Juzgado como procedimiento hipotecario art. 131 de la L.H. con el nº 1385/90 C esta parte al cancelar la deuda y acudir al Registro de la Propiedad ha tenido conocimiento de la existencia del presente ejecutivo, motivo por el cual esta parte aporta justificante de ingreso por importe de 949.001 ptas., cantidad reclamada de principal y manifiesta a su vez que el presente procedimiento nunca ha sido notificado en el domicilio correcto del demandado...", circumstància que, en definitiva, ha donat lloc al present procediment i n’ha esdevingut la qüestió axial.

I respecte a ella, s’observa que la demanda designa com a domicili del deutor el mateix que aquest va fer constar en la pòlissa de crèdit (foli 130), o sigui, el de F núm. 104, 2n. Només en resultar negativa la diligència de requeriment de pagament, embargament i citació d’execució, atès que el demandat feia ja anys que havia canviat de domicili, segons expressà la portera de l’immoble (foli 135), la "Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" va presentar un altre escrit dient que s’havia assabentat que el domicili del demandat radicava en el carrer C3 núm. 102 (foli 136), i es reproduí en aquesta adreça l’esmentada diligència, però també amb resultat infructuós, en ser ocupat tal número del carrer per un Col·legi Públic (foli 142). Fou només llavors quan es va citar per edictes, amb els resultats abans esmentats.

En realitat, el deutor vivia i viu en el carrer indicat per la part executant, però no en el número 102, sinó en el 138, error que s’arrossegà des que "la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" va assenyalar com a finca embargable al demandant el "piso tercero puerta segunda de la casa nº 102. antes 128, de la calle C3 d'L2...", segons la transcripció registral que va facilitar al Jutjat, (foli 138), aclarida després pel mateix Registre de la Propietat, en el sentit que la finca embargada tenia com a descripció la de "Entidad dieciseis, piso tercero puerta segunda de la casa nº 000, antes 000", certificació del Registre que s’incorporà a les actuaciones després de dictada la sentència i, àdhuc, de la publicació de l’edicte de la seva notificació en el BOP.

L’error de la "Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" rau, doncs, en una inversió dels nombres, ja que el demandat vivia, no en el núm. 000, abans 000, com va indicar, sinó en el 000, abans 000, segons aclarí el Registre de la Propietat.

La solució de la contesa passa, en conseqüència, per esbrinar l’abast d’aquesta equivocació, ateses les restants circumstàncies concurrents, de les quals, insisteix el recurrent, que mereix especial consideració el fet que la mateixa entitat d’estalvi hagués seguit contra el mateix deutor un anterior procediment judicial sumari de l’art. 131 de la Llei hipotecària, en el qual havia designat el domicili correcte del demandat, ja que era el que figurava en l’escriptura de préstec hipotecari (foli 303).

Tercer. - Respecte d’això, cal esmentar la recent sentència del Tribunal Constitucional de 24-2-1997, que resol un supòsit de considerable analogia al d’aquest procediment, dictada en matèria de citació edictal i que, refermant una línia ja consolidada, ensenya que "la cuestión que la demanda nos pone en suerte consiste en averiguar si los emplazamientos y las notificaciones edictales o en los estrados, ficciones jurídicas con un significado más simbólico que real, afectan, o no, a la efectividad de la tutela judicial, que como derecho fundamental, se configura en la CE y cuya tacha más grave es la indefensión (art. 24.1 CE) para evitar que nadie pueda ser perjudicado en el ámbito de sus derechos e intereses legítimos por una decisión judicial producida a sus espaldas, en el curso de un proceso donde no se le haya dado ocasión de comparecer para defenderse, si a bien lo tuviere. Consecuencia de ello es que los actos de comunicación del órgano jurisdiccional, y especialmente aquéllos que tienen como destinatario a quienes habrían de ser parte en el proceso, ofrezcan una singular trascendencia, por constituir el instrumento indispensable para hacer posible la defensa en juicio de los derechos e intereses en litigio (STC 36/1987), previniendo así el riesgo de una conducta "inaudita parte", sin ser oído y vencido en juicio. No puede haber victoria donde no hubo oportunidad de luchar, o dicho en lenguaje forense, litigar,. Por ello la citación o el emplazamiento hecho en edictos, cuya recepción por el destinatario del llamamiento judicial no puede ser demostrada, ha de entenderse necesariamente como un último y supletorio remedio al que sólo cabe acudir cuando efectivamente el domicilio no fuere conocido (SSTC 97/1992 y 193/1993, entre otras), siendo en principio compatible con el artículo 24.1 de la CE (STC 97/1992), siempre y cuando se llegue a la convicción razonable o a la certeza del hecho que le sirve de factor desencadenante, no ser localizable el demandado, a cuyo fin la oficina judicial ha de agotar las gestiones en averiguación del paradero por los medios normales a su alcance... pues bien, resulta que en el caso sometido a nuestra consideración el juez de primera instancia ordenó que se requiriera de pago y citar de remate a quien hoy solicita amparo en el domicilio señalado en la poliza de crédito (Carrer C4, núms. 0), donde resultó desconocida por tener su residencia habitual en la misma calle, pero en diferente edificio (núm. 0). Como consecuencia de ello, a petición de la sociedad ejecutante y sin realizar gestión alguna para averiguar cuál pudiera ser el domicilio de aquélla, se practicó el embargo en estrados, sin previo requerimiento de pago, citándola por edictos, mediante los cuales le fueron notificadas también la sentencia y las resoluciones posteriores, una vez abierta la vía de apremio, hasta llegar a la inscripción de la escritura otorgada a favor del adjudicatario del inmueble sobre el que se ejecutó la deuda en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, hubiera bastado con una atenta lectura de la documentación acompañada a la demanda para advertir que la demandada era localizable sin esfuerzo, pues en las hojas complementarias de la póliza (folio 6) figura Dª Z trabajaba en el "bar B.", situado en la calle C5 núm. 00 de L3 Es claro que si la demanda hubiera sido formulada con el cuidado deseable y la oficina judicial hubiera puesto una mayor atención en su lectura, se hubiera sabido desde un principio donde encontrar a la demandada para citarla personalmente, sin necesidad de acudir al subsidiario y excepcional método edictal, reservado para situaciones extremas, cuando la persona buscada no pueda ser habida. Así las cosas, no cabe duda de que, según lo dicho más arriba, se actuó con ligereza, volatilizando así el derecho del litigante a obtener una tutela judicial efectiva y no meramente virtual. Desde la perspectiva contraria, no consta por otra parte que la demandada hubiera tenido conocimiento por otros cauces, entonces o después, de haberse incoado el proceso ejecutivo. En definitiva, y por lo dicho, ha de recibir el amparo que pide con el reconocimiento del derecho invocado y la adopción de las medidas necesarias para su íntegro restablecimiento."

La sentència transcrita semblaria, "prima facie", traslladable al cas que s’examina i, en conseqüència, mereixedor el recurrent de la tutela judicial que postula, davant la indefensió que hauria sofert per l’esmentada equivocació de la demandada; error que mai ha negat aquesta última.

Nogensmenys, un estudi més aprofundit palesa una substancial diferència entre ambdós supòsits des del moment que en la sentència del TC s’al·ludeix a una passivitat del demandant i de l’òrgan judicial que mena a que, davant el fracàs del primer intent de notificació, es passi, sense cap més activitat processal, a la citació edictal, això "sin realizar gestión alguna para averiguar cuál pudiera ser el domicilio", cosa que contrasta amb l’activitat de la "Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" en el cas que s’examina, en el qual, fallida la primera citació en el domicili designat per el demandat en la pòlissa, aquella no resta inactiva, sinó que ofereix un segon domicili, que, si bé inexacte per una inversió del número (error sobre el qual ja es faran les corresponents consideracions), revela, malgrat tot, una voluntat indagatòria de la demandant antitètica, de la lleugeresa que acusa en l’altre cas el TC; cas que també presenta la substancial diferència que en el mateix figurava en les fulles complementàries de la pòlissa una altra adreça (lloc de treball de la prestatària), en la qual es podia intentar almenys la notificació, la qual cosa no s’esdevé en el present cas.

Quart. - En definitiva, ni la referida equivocació de la impugnant del recurs en el segon intent de la designació del domicili del prestatari, ni la contingència de que "la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" hagués actuat anteriorment contra el mateix deutor per un procediment sumari hipotecari, gaudeixen de la virtualitat rescissòria de la sentència que es postula perquè:

a) D’entrada s’ha de partir que l’únic domicili que vinculava les parts era el que lliurament pactaren, o sigui, el del carrer C6 000, 2n 2a. Respecte d’això, el TS té dit (per exemple, sentència de 30-1-1993) que "el art. 40 del Código Civil sólo contiene en forma aproximada lo que debe entenderse por el domicilio de las personas naturales... pues también prevén los Ordenamientos los denominados domicilios legales, así como las vecindades administrativas- no coincidentes siempre con el efectivo domicilio-, los de los comerciantes (art. 65 de la L.E.C.) y otros, como los de naturaleza exclusivamente procesal, foral, internacional, social, diplomática, de militares, domicilios oficiales, etc. Junto a estos existe el llamado domicilio electivo, en virtud del cual, los interesados en un determinado negocio prescinden de la domiciliación propia para someterse a la que libremente fijan en la relación contractual que crean -domicilio por designación o efectivo-, produciendo así un domicilio ficticio y restringido, pero que desempeña función análoga a la del domicilio real en el ámbito jurídico y de relaciones para el que se aportó expresamente y que resulta vinculante por no prohibirlo expresamente el Código Civil". El "pacta sunt servanda" delimitava, doncs, el domicili del demandat als efectes que ara interessen, i pesava sobre el mateix demandat l’obligació de notificació a l’entitat prestamista de qualsevol modificació. Portaria a la desmesura, a més de vulnerar l’esmentat principi, imposar, a l’empara de l’art. 24 de la CE i en nom de la tutela judicial efectiva, a un contractant la càrrega de l’indefinida recerca d’un eventual nou domicili de l’altre atorgant, distint del fixat en el negoci jurídic que constitueix el nexe "inter partes"; és precisament l’incompliment d’aquest el que mobilitza la pretensió actora i delimita la relació litigiosa i el seu àmbit processal.

b) La passivitat del prestatari en la comunicació a l’entitat d’estalvis del canvi del domicili indicat en la pòlissa provoca efectes semblants als d’una voluntària assumpció del risc d’indefensió. Prou té dit el TS (per totes, sentència de 17-9-1993) que "no existe indefensión cuando la situación en la que pretende sustentarse ha sido provocada o permitida por quien la alega".

c) La designació per "La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" en un moment del procés d’un domicili al carrer correcte però amb el número erroni per una descripció registral de la finca de recurrent que recull una alteració numèrica sota l’expressió "Número 000, antes 000", de tal manera que la correcta era la inversa, és a dir, "número 000, antes 000", el que precisament demostra és l’absència de designi espuri en l’aquí demandada, això, a més que tampoc pot presumir-se la mala fe, sinó al contrari (art. 7 i 1.258 del Codi civil), i és aquesta mateixa presumpció el que treu rellevància al fet que anteriorment les parts haguessin litigat en un procediment hipotecari en el qual es demandà l’actor en un domicili que finalment resultà ser el seu efectiu, ja que en aquell procés "la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona", com feu en el que ara s’intenta revisar, dirigí la interpel·lació judicial en el domicili pactat en el títol. A l’últim, en aquest ordre de consideracions, també cal indicar que subscriure la idea d’una actuació malèvola de "la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona" amb la finalitat de col·locar a l’altra part en indefensió, de manera que proporcionés intencionadament domicilis erronis en els quals practicar diligències amb coneixement previ del seu fracàs, no resulta intel·ligible, sobretot ateses les conseqüències retardatàries que això provoca i, per tant, de nul interès per a qualsevol creditor, del qual s’ha de presumir que aspira a reintegrar-se d’allò que va prestar tan aviat com sigui possible.

d) En definitiva, té dit aquesta Sala (per exemple, sentència núm. 4/96, de 5 de març,) que "el concepto de maquinación fraudulenta, tal como la formula la jurisprudencia que glosa el nº 4 del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se asocia a un proceder doloso que demuestra ánimo de dañar, de provocar indefensión mediante astucia, artificios, ardides, argucias, maniobras, asechanzas que reflejan malicia (sentencia de 19-12-1990). Además del proceder malicioso -maquinación- es preciso que exista un nexo causal entre la conducta fraudulenta y la Resolución Judicial desfavorable para el demandante en revisión. Pasando de lo general a lo particular, la sentencia del 3 de julio de 1992, aprecia que es correcta la citación de la demandada, actual recurrente en revisión, para el juicio de menor cuantía promovido por el comprador en el domicilio que ella misma designó espontáneamente en el documento privado en que se convino la compraventa. Muy recientemente, la sentencia de 4 de Noviembre de 1996 estima el emplazamiento en el domicilio que figura en el contrato, sin que sea exigible "una actividad policíaca de indagación y pesquisas que exceden en mucho a la simple diligencia de resultados positivos y seguros y con suficiente intensidad para despojar de todo su valor al domicilio del contrato, donde se practió el emplazamiento judicial"; doctrina aquesta que resulta aplicable "in integrum" al cas examinat i que provoca el refús de la pretensió revisòria per tot el ja abans raonat.

Cinquè. - L’article 1.809 de la Llei d’enjudiciament civil disposa que quan el recurs de revisió es declari improcedent es condemnarà al pagament de les costes i a la pèrdua del dipòsit a aquell que l’hagués promogut.

ATESES les disposicions legals citades i les altres que hi són d’aplicació.

DECIDIM 

Que DESESTIMEM el recurs de revisió formulat per la representació processal del senyor X  pel que fa a la pretensió de la rescissió de la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona en les actuacions de judici executiu núm. 688/91-B, amb expressa imposició de les costes causades i la pèrdua del dipòsit constituït:

Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs.

Així ho acordem, ho manem i ho signem.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda