Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 7 de novembre de 1996

Anterior Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 7 de novembre de 1996, núm. 30/1996 (Sala Civil)

Antecedents de fet
Fonaments jurídics
Part dispositiva

Barcelona, 7 de novembre de 1996.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'esmenten damunt, ha vist aquest incident del recurs de revisió núm. 28/96, tramitat en peça separada, sobre sol·licitud del benefici de justícia gratuïta, que s'ha seguit a instància de la Sra. X1, representada por la procuradora Sra. M. Josep Bellsolà i Casellas i assistida pel lletrat Sr. Horacio Miño, contra el Banc Y1, el qual no ha comparegut en aquest incident. També ha actuat com a part l’advocat de la Generalitat

ANTECEDENTS DE FET

Primer. - La procuradora Sra. Bellsolà, en representació acreditada de la Sra. X1, va presentar davant del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona una demanda en què sol·licitava el benefici de justícia gratuïta, que va ser admesa a tràmit. Mitjançant una provisió que es va dictar en data 19 de setembre de 1.996 es va decidir reclamar l’esmentat expedient a fi que aquesta Sala el tramités, atès que era l'òrgan competent per fer-ho.

Segon. - Un cop rebut l’expedient del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, per mitjà d'una provisió del 24 d'octubre passat es va decidir de formar la peça separada oportuna a fi de tramitar l’incident de demanda de Justícia gratuïta. Així mateix, es va assenyalar el passat dia 31 d'octubre, a les 10 hores, per a la compareixença prevista en l'art. 721 de la Llei processal civil. En el dia i a l’hora assenyalats es va celebrar la compareixença amb l’assistència del lletrat i la procuradora de la part sol·licitant, i no va comparèixer ni l'advocat de la Generalitat ni el Banc Y1. En l’acte de la compareixença la part actora va ratificar la demanda incidental i sol·licità que es dictés una sentència segons el que es demanava en la pètita de la demanda i que es rebés l’incident a prova. Un cop rebut a prova, l'actora va sol·licitar que es tingués per reproduïda la prova documental aportada. El magistrat així ho va decidir i va declarar pertinent la prova proposada i aportada. Mitjançant provisió de 4 de novembre passat aquest incident va quedar conclús per tal de dictar sentència.

Hi ha actuat com a ponent el magistrat Il·lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol.

FONAMENTS DE DRET

Primer - L'article 13 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que la justícia s'administrarà gratuïtament a les persones que acreditin insuficiència de recursos per litigar davant l’òrgan jurisdiccional competent.

Segon. - De les proves que s'han efectuat en aquest incident de justícia gratuïta, es dedueix que la sol·licitant del benefici, la senyora X1, té com a ingressos un subsidi d'atur de 48.000 pessetes mensuals i que la senyora esmentada és propietària d'un pis que es troba a la ciutat de L., carrer C., 000, que té assignat un valor cadastral d'1.478.169 pessetes i que destina a vivenda familiar. Sobre la base d'aquesta situació fàctica s'ha d'entendre que els ingressos de la sol·licitant originen una posició econòmica que no ultrapassa el mòdul legal del doble del salari mínim interprofessional que exigeix l'article 14 de la Llei processal civil i que, per tant, concorren els pressupòsits bàsics per a la concessió del benefici judicial demanat, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 en relació amb els articles 16, 17 i 19 i concordants de la Llei d'enjudiciament civil, i amb la superior obediència a l'article 119 de la Constitució espanyola.

Tercer. - No concorren mèrits per fer una imposició expressa de costes.

En nom del Rei i per l'autoritat del Poble espanyol,

DECIDIM

Que concedim a la senyora X1 el benefici de l’assistència judicial gratuïta per litigar en nom seu en el judici (recurs) de revisió contra el Banco Y1, SA, en el procediment número 18/1996 d'aquesta Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al qual es portarà testimoniatge d'aquesta resolució.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de súplica en el termini de cinc dies.


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda