Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència d'1 d'abril de 1996

Anterior Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
d'1 d'abril de 1996, núm. 12/1996 (Sala Civil)

Antecedents de fet
Fonaments jurídics
Part dispositiva

Barcelona, u d'abril de mil nou-cents noranta-sis.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que damunt s'esmenten, ha vist l'incident promogut en aquest recurs de revisió, que va ser interposat contra la Sentència terme dictada en data 29 de juny de 1993 pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Girona en el judici declaratiu de menor quantia núm. 552/91, incident iniciat a instàncies del Sr. X1 I ALTRES, els quals estan aquí representats per la procuradora Sra. Barbany Cairó i defensats per la lletrada Sra. Fátima Pineda Pérez, i que s'ha substanciat en peça separada sobre impugnació de costes per indegudes.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. - En los actuacions principals del rotllo del recurs de revisió, es va practicar la taxació de costes causades on el recurrent va ser condemnat a pagar-les. Sotmesa la taxació a les parts, la representació de l'esmentat recurrent va impugnar aquesta taxació perquè s'hi havien inclòs partides que considerava com a indegudes.

Segon. - Formada aquesta peça separada per substanciar l'incident promogut, es va donar trasllat a la part contrària perquè contestés sobre la qüestió incidental en un termini de sis dies, la qual cosa va realitzar oportunament. Mitjançant una provisió amb data 18 del proppassat mes, es van portar les actuacions a la vista per a Sentència, amb citació de les parts litigants; mitjançant una altra provisió de data 25 del mateix mes, i un cop transcorregut el terminin establert sense que cap de les parts sol·licités vista, les actuacions van quedar sobre la taula del magistrat ponent perquè dictés l'oportuna resolució.

Hi ha estat ponent l'Il·lm. magistrat Sr. Lluís Puig i Ferriol.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer. - A l'hora de resoldre aquest incident sobre taxació de costes que ha plantejat la procuradora dels tribunals senyora Alícia Barbany i Cairó, que actua en nom i representació del senyor X1 i de les senyores ALTRES, hem de precisar que en aquesta resolució s'han de resoldre únicament les qüestions que fan referència a la impugnació d'honoraris per indeguts, sens perjudici que després s'obri el tràmit corresponent per tal d'examinar la qüestió referent a la impugnació dels honoraris per excessius.

Segon. - Al·lega, inicialment, la part que ha promogut l'incident d’impugnació de la taxació de costes, que s'ha de refusar la minuta d'honoraris que ha presentat el lletrat de l'adversa, ja que no reuneix els requisits que exigeix la legislació fiscal per ser considerada factura, d'acord amb el fet que no esmenta el número de registre, segons la comptabilitat del lletrat que presenta la minuta.

Aquesta pretensió ha d'ésser desestimada, ja que el real o suposat incompliment por part del lletrat que presenta la minuta dels requisits que exigeix la legislació fiscal no té transcendència en el tràmit de taxació de costes, sens perjudici de les conseqüències que pugui tenir en altres aspectes, que ara i aquí no es prejutgen.

Tercer. - Al·lega també la part que recorre la improcedència d'incloure en la minuta d'honoraris del lletrat el concepte «Estudio de la demanda de Recurs de Revisión interpuesta contra la Sentència dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Girona, en los Autos de Juicio Declarativo de Menor Cuantía 552/91, en el que se interesaba por Otrosí la suspensión de la Ejecución Provisional de la Sentència».

També aquest aspecte de l'escrit d'impugnació de la taxació de costes ha d'ésser desestimat, ja que la inclusió d'aquest concepte en la minuta d'honoraris del lletrat l'autoritza la llei, segons resulta de la sentència del Tribunal Suprem, de 22 de maig de 1973, que faculta minutar, com a concepte independent o separat, l'estudi del recurs que ha interposat la part contrària.

Quart. - S'impugna també la taxació de costes, en la part que fa referència a la minuta del lletrat, perquè hi inclou el concepte «sentència». Aquest aspecte de la impugnació ha d'ésser estimat, ja que es tracta d'un concepte o tràmit processal aliè als que, segons els articles 423 i 424 de la Llei d'Enjudiciament Civil i jurisprudència que els interpreta, es poden incloure en les taxacions de costes.

Cinquè. - Els altres aspectes de l'escrit d'impugnació de la taxació de costes, que fan referència a la determinació de la quantia del procediment, es refereixen realment a la impugnació d'honoraris o drets per excessius. I aquesta qüestió no s'ha de resoldre ara, sinó posteriorment quan es tramiti l'incident d'impugnació de costes per excessius.

Sisè.- No s'aprecia temeritat de cap mena i, per consegüent, no es fa una especial impugnació de costes en aquest incident.

Vistes los disposicions legals esmentades i d'altres que siguin d'aplicació al cas,

 

DECIDIM

Que hem d'estimar i estimen en part la impugnació por indeguts que ha formulat la procuradora dels tribunals senyora Alícia Barbany i Cairó, en representació del senyor X1 i de les senyores ALTRES en relació amb la minuta d’honoraris de l’advocat: senyor Z. i acordem excloure de la minuta el concepte que fa referència a «sentència». Es confirmen els altres extrems de la taxació de costes que s’ha practicat, sens perjudici del que resulti en la decisió que es prengui en l'incident d'impugnació de les costes per excessives, que s’ha de començar a tramitar una vegada hagi esdevingut ferma aquesta resolució. Sens perjudici del que s'acordi, a mes, en l'incident de taxació de costes per excessives en la correcció de la taxació que faci la secretaria d'aquest Tribunal, es tindran en compte los noves quantitats que en resultin, a l’efecte de calcular la que correspongui per IVA.

No es fa especial menció respecte a les costes que s’han originat en aquest incident. Aquesta és la nostra sentència, que pronunciem, manem i signem.

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda