Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 5 de febrer de 1996

Anterior Amunt Següent

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
de 5 de febrer de 1996 núm.4/1996 (Sala Civil)

Antecedents de fet
Fonaments jurídics
Part dispositiva

Barcelona a cinc de febrer de mil nou-cents noranta-sis.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que damunt s'esmenten, ha vist el recurs de súplica anterior que es va interposar contra la sentència de data 20 de desembre de 1995, dictada en aquesta peça incidental sobre impugnació de taxació de costes per indegudes, i que dimana del recurs de cassació núm. 2/95 d'aquesta Sala. La Sra. X1  és la part actora incidental, representada pel procurador Sr. Francisco-Javier Manjarín Albert, i els demandats incidentals són el Sr. Y1  i altres, representats pel procurador Sr. Àngel Montero Brusell.

FETS

Primer. - Amb data 20 de desembre de 1995, es va dictar sentència en aquesta peça separada. En aquesta sentència es resolia l'incident d'impugnació de la taxació de costes per indegudes, la qual dimana del rollo del recurs de cassació núm. 2/95. La part dispositiva de la sentència esmentada és la següent: «Que estimem en part la impugnació d'honoraris per indeguts que ha formulat el procurador dels tribunals Sr. Francesc-Xavier Manjarín Albert, en representació processal de la senyora X1, en relació amb la minuta d'honoraris d'advocat i la nota de drets de procurador i acordem: 1r) Excloure de la minuta del lletrat senyor Y1 la partida que fa referència a «l'escrit de data 29 de desembre de 1994 compareixent en nom dels representats en el recurs de cassació interposat per l'actora. 2n) Excloure de la minuta d'honoraris del lletrat esmentat el concepte que fa referència a «sentència desestimatòria del recurs (normes 99, 3 i 46)». 3r) Excloure de la nota de drets del procurador dels tribunals Sr. Z1  la partida «obtención y autorización de copias (art. 93), 1225 ptas». Es confirmen els altres extrems de la taxació de costes que s'ha practicat, sens perjudici d'allò que resulti en la decisió que es prengui en l'incident d'impugnació de les costes per excessives, que s'ha de començar a tramitar una vegada hagi esdevingut ferma aquesta resolució. Sens perjudici del que s'acordi, a més a més, en l'incident de taxació de costes per excessives en la correcció de la taxació que faci la secretària d'aquest tribunal, es tindran en compte les noves quantitats que en resultin als efectes de calcular la que correspongui per IVA. No es fa especial menció respecte a les costes que s'han originat en aquest incident».

Segon. - Contra la sentència esmentada el procurador Sr. Francisco-Javier Manjarín Albert, en la representació acreditada, va interposar en el temps i la forma legals un recurs de súplica en què sol·licitava que «s'exclogués totalment de la taxació de costes que s'havia dut a terme la minuta del lletrat Sr. Y1, ja que havia estat acceptada la impugnació de la taxació de costes per indegudes pel fet que havia inclòs en la minuta dues partides improcedents, i perquè no havia especificat les quantitats que corresponien a cadascun dels conceptes minutats, sinó que els havia inclòs tots en una quantitat global i única i, per tant, no esqueia la tramitació subsidiària per excessius. Mitjançant una provisió de data 4 de gener de l'any corrent, es va tenir per interposat el recurs esmentat; se'n va trametre una còpia a l'altra part, la qual va evacuar aquest tràmit mitjançant l'escrit que el procurador Sr. Montero Brusell  va presentar davant d'aquesta Sala en data 9 de gener passat

Hi ha actuat com a ponent el magistrat Il·lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer. - Amb referència al recurs de súplica que ha formulat la representació processal de la senyora X1 contra la sentència d'aquesta Sala de data 20 de desembre de 1995, que ha recaigut en l'incident sobre impugnació de costes per indegudes i excessives, s'ha de precisar que el sistema de normes orientadores de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, en la part que fa referència al recurs de cassació (norma 99), no exigeix una minuta detallada quan el recurs de cassació s'ha tramitat d'acord amb la reforma de la Llei d'enjudiciament civil per Llei 10/1992, de 30 d'abril, a diferència del que succeïa amb referència als recursos de cassació que es van tramitar d'acord amb la normativa anterior (norma 100). Per consegüent, la minuta que s'impugna, des de la perspectiva dels honoraris en concepte d'indeguts, és una minuta correcta.

El fet d'haver-se exclòs dos conceptes de la minuta per honoraris indeguts, que apareixien a la minuta, no contradiu aquesta afirmació. Sens perjudici de la resolució que escaigui en el moment de resoldre la qüestió que fa referència a la impugnació d'honoraris en concepte d'excessius, que s'ha de tramitar una vegada hagi esdevingut ferma la resolució que posa fi a l'incident d'impugnació d'honoraris per indeguts.

Segon. - No s'estima temeritat en la interposició d'aquest recurs de revisió. Per consegüent, no es fa una expressa condemna en les costes d'aquest recurs.

Vistes les disposicions legals esmentades i les altres d'aplicació pertinent,

Per tot el que s'ha dit anteriorment, en nom del Rei i per l'autoritat que ens atorga la Constitució votada pel poble espanyol.

DECIDIM

Que hem de desestimar el recurs de súplica que ha formulat el procurador dels tribunals senyor Francesc-Xavier Manjarín i Albert, en representació processal de la senyora X1, contra la sentència d'aquesta Sala de data 20 de desembre de 1995, que ha recaigut en l'incident sobre impugnació de costes per indegudes i excessives.

No es fa especial menció respecte a les costes del recurs.

Aquesta resolució és ferma i no s'hi pot interposar cap recurs.

Aquesta és la nostra sentència, que pronunciem, manem i signem.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda