Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 25 de novembre de 1995

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
de 25 de novembre de 1995, núm. 34/1995 (Sala civil i penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de Dret 
Part dispositiva

Barcelona, vint-i-cinc de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels Magistrats del marge, ha vist l'incident d'impugnació de la taxació de costes practicada, en aquest rotlle referent a una partida taxada d'indeguda del compte del Procurador i taxació de costes que ha estat practicada en les actuacions del recurs de cassació en el seu dia interposat per la Mercantil «X, S.A.» i la Sra. X2 contra la Sentencia de la Secció 1ª de l'Audiència Provincial de Barcelona de 17 de març de 1914 dictada en l'apel·lació del judici declaratiu de menor quantia instat per la Societat «Y, S.L.» davant el Jutjat de la Instància núm. 1 de l'Hospitalet de Llobregat.

 

ANTECEDENTS DE FET

Primer. - Practicada taxació de costes en el present rotlle de cassació, la part condemnada al seu pagament ha impugnat la partida del compte del Procurador Sr. Z relativa als seus drets en la taxació.

Segon. - Tramitada la impugnació i aixecada la suspensió del plaç que per dictar sentència s'havia decretat, l'Il·lm. Sr. Magistrat Ponent ha formulat a la Sala la proposta de resolució que ha estat assumida per ella i que es conté en la present.

Ha actuat com a Ponent, el Magistral Il·lm. Sr. Antoni Bruguera i Manté.

 

FONAMENTS DE DRET

Primer. - La present impugnació de costes solament té per objecte la partida del compte del Procurador Sr. Z que inclou els seus drets pel concepte de la taxació de costes. La part impugnant al·lega que s'ha d'eliminar aquesta partida de la taxació per no estar compresa en la condemna de costes que s'executa.

 

Segon. - Aquesta Sala va declarar en la seva Sentència de 28 de setembre de 1995, que és correcta la inclusió de la partida dels drets del Procurador en la taxació de costes d'acord amb els articles 35,2n i 36 de l'Aranzel de Drets dels Procuradors del Tribunals, Annex al Reial Decret núm. 1162/91, de 22 de juliol (B.O.E. núm. 178 de 26 de juliol de 1991); essent pertinent afegir que la quantitat que ve fixada en la compta de l'esmentat Procurador és la determinada en l'al·ludit Reial Decret, i que el Procurador tenia la possibilitat d'actualitzar-la d'acord amb l'Ordre de 17 de maig de 1994 (B.O.E. núm. 136, de 8 de juny) que revisa les quantitats fixes de l'anterior Arancel de Drets.

 

Tercer.- És per tant rebutjable aquesta impugnació, sense que hi hagin mèrits per fer un pronunciament especial sobre les costes de l'incident.

Per l'anterior, en nom del Rei i per l'autoritat que ens confereix la Constitució Espanyola,

 

HEM DECIDIT

Desestimar la impugnació per indeguda de la partida inclosa en la taxació de costes practicada en el present rotlle relativa als drets del Procurador Sr. Z en la mateixa taxació. No fent cap pronunciament respecte a les costes d'aquest incident.

Així ho acordem, manem i signem.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda