Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 15 de setembre de 1994

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 15 de setembre de 1994, núm. 14/1994 (Sala Civil i Penal) 

Antecedents de fet
Fonaments de Dret
Part dispositiva

Barcelona a quinze de setembre de mil nou cents noranta-quatre.

VIST per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya integrada pels magistrats del marge, el present incident que dimana del rotllo núm. 1/93 procés civil de cassació interposat contra sentència dictada per la Secció 14.ª de l'Audiència Provincial de Barcelona en l’apel·lació de la del Jutjat de 1.ª Instància núm. 39 de Barcelona en actuacions de judici declaratiu de menor quantia seguides a instància de X1 contra D. Y1 i altres, incident substanciat en peça separada, sobre impugnació de costes per indegudes.

 

ANTECEDENTS DE FET

Primer. - En les actuacions principals del rotllo del recurs de cassació es va practicar taxació de les costes causades on van ser condemnats els recurrents al seu pagament, i sotmesa la taxació a les parts, la representació d'aquests recurrents va impugnar dintre de termini l'esmentada taxació per haver-se inclòs en la mateixa les partides que considerava com indegudes.

 

Segon. - Formada aquesta peça separada per a substanciar l'incident promogut, es va traslladar a la part contrària per tal que contestés sobre la qüestió incidental, deixant de fer-ho dintre del termini atorgat recaient providència el cinc del proppassat setembre per la qual es va considerar l'esmentada part decaiguda en el seu dret i evacuat el tràmit, les actuacions van seguir el seu curs, i no havent-se sol·licitat per cap de les parts la rebuda a prova de l'incident es va manar portar a la vista les actuacions per a sentència amb citació d'aquestes parts, sense que cap part, dintre de termini, sol·licités la celebració de vista pública.

Ha actuat com a Ponent l'Il·lm. Magistrat Sr. Lluís Puig i Ferriol.

 

FONAMENTS DE DRET

 

Primer. - La minuta d'honoraris professionals presentada per la lletrada senyora Z en el recurs de cassació núm. 1/93, que en el seu dia es va interposar davant, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, inclou en el seu apartat 4t la quantitat de 6.000 pessetes en concepte d'escrit demanant l'execució per la via de constrenyiment. La part contrària impugna la inclusió d'aquest concepte en la minuta d'honoraris de la lletrada, ja que no correspon a aquesta instància i per consegüent cal entendre que s'inclou de manera indeguda a la minuta d'honoraris professionals.

Resulta procedent estimar la impugnació de taxació de costes formulada pel procurador dels tribunals senyor W. i disposar que s'exclogui de la taxació de costes efectuada la partida «escrito pidiendo ejecución en vía de apremio», perquè és clarament improcedent. Ja que segons l’article 424, paràgraf darrer, de la Llei d'enjudiciament civil no s'inclouen en la taxació de costes els honoraris que no s'han ocasionat en el plet, és a dir, en la instància processal a què es refereix la minuta d'honoraris. I la partida corresponent a l'escrit en què es demana execució per la via de constrenyiment no es refereix ni es pot referir a les actuacions practicades en el tràmit del recurs de cassació, tal com resulta dels articles 919 i 714 de la Llei d'enjudiciament civil, que atribueixin a l'organisme jurisdiccional que ha conegut del judici en primera instància la competència funcional per a l'execució de sentències, encara que la sentència ferma l'hagi dictat un organisme jurisdiccional diferent per la via d'un recurs interposat contra la sentència de primera instància.

 

Segon. - Tenint en compte les circumstàncies que hi concorren, i que la part demandada en l'incident no va formular oposició ni cap contradicció, no es fa menció especial de les costes causades.

 

DECIDIM

Que estimem la impugnació de la taxació de costes formulada pel procurador dels tribunals senyor W., en representació processal de X1, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada, i acordem excloure de la taxació practicada el dia 30 de maig de 1994 la partida anomenada «escrito pidiendo ejecución vía de apremio». El secretari ha de practicar una altra taxació, en què s'exclogui la quantitat de 6.000 pessetes i la part proporcional de l'import del 15% en concepte d'import sobre el valor afegit.

No es fa imposició especial de les costes d'aquest incident.

Així ho acordem, pronunciem, manem i signem.


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda