Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 3 de juliol de 2003

Anterior Amunt Següent

 

 
 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 3 de juliol de 2003 núm. 27/2003 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret
Part dispositiva

President:

Il·lm. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Magistrats/ades:

Il·lma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Il·lm. Sr. Ponç Feliu i Llansa

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats que s’esmenten més amunt, ha vist l’incident d’impugnació per indeguts dels honoraris de lletrat inclosos en la taxació de costes practicada pel secretari judicial en data 14 de maig de 2003, referent als recursos extraordinaris per infracció processal i de cassació núm. 88/2002 on han intervingut el Sr. X., representat davant aquest Tribunal pel procurador Sr. Javier Mundet Salaverria i dirigit per l’advocat Sr. Javier Dos Santos V Factor, i la Sra. Y., representada pel procurador Sr. Carlos Badía Martínez i dirigida per l’advocat Sr. Jorge Gilabert García.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. Ainstàncies de la part recorreguda, la Sra. Y., el secretari d’aquesta Sala va practicar taxació de costes, al pagament de les quals va ser condemnat el recurrent Sr. X. L’import va ascendir a 42.759,19 euros.

Segon. Sotmesa la taxació a la vista de les parts per un termini comú de deu dies, la condemnada al pagament va impugnar els honoraris del lletrat per indeguts i per excessius.

Tercer. Per provisió de 30 de maig i d’acord amb l’art. 246 de la LEC, es va escoltar el lletrat autor de la minuta, i un cop dut a terme es va assenyalar per a la celebració de vista el dia 26 de juny de 2003, a les 10.30 hores del matí, en què es va celebrar.

Hi actua com a ponent el magistrat Il·lm. Sr. Antoni Bruguera i Manté.

FONAMENTS DE DRET

Únic. Independentment d’allò que oportunament escaigui decidir sobre la impugnació per excessius dels honoraris del lletrat Sr. Y2. conforme als articles 246, 1 i 3, de la Llei d’enjudiciament civil, resulta palesa la improcedència de la impugnació per indeguts dels honoraris pel fet que el lletrat minutant els hagi reflectit en dues minutes diferents (l’una per a la impugnació del recurs extraordinari per infracció processal i l’altre per a la impugnació del de cassació) ja que els honoraris per ambdós conceptes han estat meritats per haver impugnat el lletrat ambdós recursos, per la qual cosa escau desestimar la impugnació per indegudes de les minutes presentades; sense costes.

Atès el que s’ha exposat, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha decidit:

PART DISPOSITIVA

Desestimar la impugnació per indeguts dels honoraris de l’advocat Sr. Y2.

No es fa pronunciament sobre les costes d’aquest incident.

Així ho acorda la Sala i ho signen el president i els magistrats esmentats més amunt.

 

 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda