Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 19 de maig de 2003

Anterior Amunt Següent

 

 
 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 19 de maig de 2003 núm. 16/2003 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret
Part dispositiva

President:

Il·lm. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Magistrats:

Il·lm. Sr. Ponç Feliu i Llansa

Il·lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'expressen més amunt, ha vist el recurs de cassació núm. 7/2001 contra la Sentència dictada en grau d'apel·lació per la Secció 16a de l'Audiència Provincial de Barcelona, en el rotllo 1391/99, com a conseqüència de les actuacions de judici de menor quantia núm. 370/98 seguides davant el Jutjat de 1a Instància núm. 43 de Barcelona. El Sr. X Ha interposat aquest recurs representat pel procurador Sr. Àngel Quemada Ruiz i defensat per la lletrada Sra. Laura Maniega Jáñez. És part contra la qual es recorre la Y, SA, representada pel procurador Sr. Àngel Montero Brusell i defensada pel lletrat Sr. Luis Granados Montal.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. La procuradora Sra. Sales, que va actuar en nom i representació de la Sra. Z i del Sr. X, va formular demanda de judici declaratiu de menor quantia núm. 370/98 davant el Jutjat de 1a Instància núm. 43 de Barcelona. Seguida la tramitació legal, el jutjat indicat va dictar Sentència amb data 17 de novembre de 1999, la part dispositiva de la qual diu el següent: “FALLO: Estimando la excepción de defecto en el poder del procurador respecto a Z absuelvo en la instancia respecto a ella y desestimando tanto la excepción de litisconsorcio necesario opuesta por la demandada como la demanda de X y Z contra Y, SA, absuelvo a la demandada de todas las pretensiones en su contra ejercitada imponiendo a X. las costas del juicio.

“Y estimando parcialmente la demanda reconvencional de Y, SA, declaro la plena propiedad de la misma sobre la finca objeto de la discusión y declaro que el Sr. X y los demás ocupantes de la misma deben abandonarla, dejándola libre, vacua y expedita a disposición de la actora, sin dar lugar a indemnización alguna y sin hacer imposición de las costas de la reconvención”.

Segon. Contra aquesta sentència, la part actora va interposar recurs d’apel·lació, que es va admetre i que es va substanciar a la Secció 16a de l’Audiència Provincial de Barcelona, la qual va dictar Sentència amb data 14 de novembre de 2000, amb la següent part dispositiva: “FALLAMOS: Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por D. X y Dª. Z contra la Sentencia de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 43 de Barcelona, en el asunto mencionado en el encabezamiento, debemos revocar y revocamos dicha sentencia pero únicamente en cuanto a la excepción de defecto en el poder del procurador de los actores respecto a la señora Z y a las costas ocasionadas por la demanda en primera instancia, de tal modo que desestimamos dicha excepción y extendemos a la nombrada señora los efectos de la absolución de Y, SA, en cuanto al fondo del asunto, pronunciada por el Juzgado y que se confirma y no hacemos especial pronunciamiento respecto a las costas de primera instancia ocasionadas por la demanda de los señores X y Z Confirmamos la sentencia apelada en todo lo demás, sin hacer especial pronunciamiento tampoco respecto a las costas del recurso”.

Tercer. Contra aquesta Sentència, el procurador dels tribunals Sr. Àngel Quemada, en nom i representació dels Srs. Z i X, va interposar aquest recurs de cassació. Per mitjà de provisió de 30 d’abril de 2001 es va tenir per interposat el recurs de cassació, i de conformitat amb l’art. 1709 LEC de 1881 es traslladar al Ministeri Fiscal, que va emetre el corresponent informe en el sentit de no considerar procedent l’admissió a tràmit del recurs. Es va traslladar a les parts i, posteriorment, es va dictar interlocutòria en data 25 de juny de 2001 declarant la incompetència de la Sala i remetent les actuacions al Tribunal Suprem, prèvia la citació a termini de les parts.

Quart. Mitjançant interlocutòria de data 23 d’abril de 2002 la Sala Civil del Tribunal Suprem va declarar la competència d’aquesta Sala per a conèixer del motiu segon del recurs de cassació interposat. El Ministeri Fiscal va emetre el seu informe en el sentit de considerar procedent l’admissió, parcial, a tràmit del recurs, el qual va ser degudament impugnat per la representació processal de la part recorreguda.

Cinquè. Finalment, es va assenyalar per a la celebració de vista el dia 15 de maig a les 10.30 hores del matí, la qual va tenir lloc.

Ha estat designat ponent el magistrat Il·lm. Sr. Ponç Feliu i Llansa.

FONAMENTS DE DRET

Primer. Contra la Sentència de l’A.P. de Barcelona de 14 de novembre de 2000, que, confirmant en part la de primera instància, desestima la demanda interposada pel Sr. X i Sra. Z contra Y, SA, i acull, en canvi, la reconvenció formulada per aquesta societat, s’alça l’esmentada part demandant mitjançat el present recurs de cassació, respecte al qual convé precisar el següent:

a) Per Interlocutòria de 25 de juny de 2001, aquest Tribunal acordà declarar la seva incompetència per a conèixer de la present cassació i la remetre les actuacions al Tribunal Suprem, atès que en el recurs s’invocaven infraccions de drets fonamentals. L’Alt Tribunal es pronuncià en el sentit d’inadmetre el primer motiu de cassació i la part del segon pertocant a la infracció del dret a la tutela judicial efectiva, declarant la competència d’aquest Tribunal, només “para conocer de aquella parte del motivo segundo del recurso de casación (...) no inadmitida por el Auto de esta Sala del día 11 de septiembre de 2001”. Per tant, i com molt bé assenyalen els litigants “l’únic motiu admès pel Tribunal Suprem fóra el relacionat amb l’art. 342 de la Compilació catalana” (part recurrent), de tal manera que “ha superado el trámite de admisión únicamente el motivo segundo del recurso en cuanto en él se alega supuesta infracción del art. 342 de la Compilació del dret civil de Catalunya” (part recorreguda).

El recurs, doncs, haurà de quedar limitat al coneixement de la infracció de tal ordinal que s’imputa al tribunal a quo.

b) Més en concret, s’addueix que, malgrat la concurrència de tots el requisits que estableix l’article 342 de l’esmentada Compilació, la sentència combatuda no reconeix a la part demandant que ha esdevingut propietària de la finca litigiosa per prescripció adquisitiva.

S’argumenta que, contràriament a allò apreciat en la Resolució combatuda, s’ha acreditat tant la possessió immemorial de la finca reclamada com el fet que aquesta possessió sempre l’ha ostentat la part demandant en concepte d’amo.

c) Tracta el litigi, en síntesi, del posseïdor d’una finca que al·lega que fou comprada pel seu pare en la dècada dels cinquanta, mitjançant un document privat, a qui llavors n’era el propietari, document que —es diu— es va perdre en ocasió de les inundacions que afectaren la zona el 1971. La finca quedava en aquell temps als afores o als suburbis de la capital, però en l’actualitat s’integra en el seu àmbit urbà. S’afegia que durant tot aquest temps s’han produït un seguit d’actes possessoris per part de la demandant. La sentència de primera instància refusà que aquests actes tinguessin significació possessora en concepte d’amo, criteri que confirma la d’apel·lació ara combatuda, de la qual cal destacar la següent realitat fàctica:

1r) Que no s’ha demostrat que “los padres de D. X o él mismo realizasen públicamente sobre la finca esos actos que identifican socialmente a una persona como propietaria de un inmueble”.

2n) Que, respecte als contractes d’arrendament que es diuen atorgats per la part demandant, “(...) de la existencia de ese contrato de arrendamiento nada se desprende respecto a que el señor X actuase realmente como arrendador con referencia al Sr. Z2, cuya vivienda fue entregada por su hermana al aludido señor a la muerte del último arrendatario, lo que, a su vez, resta toda trascendencia al hecho de que los actores poseyesen el contrato y el recibo de pago, dado que en efecto el Sr. X recibió la posesión de la vivienda ocupada por D. Z2. Ha de tenerse en cuenta que ninguno de estos documentos va a nombre de ninguno de los demandantes (el recibo del pago de la renta lo expide aparentemente una inmobiliaria), de manera que no demuestra que actuasen como arrendadores, de la misma manera que la tenencia de recibos de pago de la contribución territorial no demuestra tampoco la posesión a título de dueño, cuando esos recibos no van a nombre del poseedor”.

3r) Que, ”en fin, los demás documentos aportados con la demanda hacen referencia a la residencia de los actores en la finca de que se trata, lo que es irrelevante para demostrar que poseían a título de dueños”.

4t) Que “puede dudarse incluso de que el hecho de abrir un restaurante en el inmueble demuestre que sus titulares poseían a título de dueños, pues es bien evidente que un restaurante puede abrirlo también un arrendatario o un ocupante en precario. Pero lo cierto es que esa apertura del restaurante data de 1990, de manera que no demuestra la posesión a título de dueño durante el plazo de treinta años que la ley exige”.

5è) Que després d’analitzar la sentència combatuda i, de forma exhaustiva, la que es considera “la única prueba clara a favor de la posesión a título de dueño por D. X y sus padres” s’afegeix que aquesta prova és insuficient per acreditar la pretensió actora, i es conclou que “faltan pruebas de que D. X o sus padres hayan poseído a título de dueños la finca de autos”. En canvi, i en relació amb la part demandada, la sentència recorreguda afirma que “ha demostrado actos posesorios a título de dueña, de ella o de la sociedad que le transmitió la finca en escritura pública”.

Segon. Com ja s’ha anticipat, el recurrent denuncia la infracció de l’art. 342 de la Compilació del dret civil de Catalunya. Respecte d’això, la recurrent, després de recordar amb caràcter general algunes de les característiques de la prescripció adquisitiva, s’absté de formular cap mena de qüestió jurídica per a centrar la censura en un únic debat relatiu a l’apreciació probatòria, ja que la vulneració de l’ordinal indicat la situa en el fet que “se cumplen todos los requisitos que dicho artículo establece para la concesión de la prescripción adquisitiva de la finca objeto de la presente litis”, i afegeix que “esta representación ha aportado toda la prueba que obraba en su poder, incluso la referida a tiempo inmemorial, y acreditado el concepto de dueño con el que se ha poseído desde inicio, de conformidad con lo estipulado en el art. 436 del Código civil, que contiene una presunción iuris tantum de que el poseedor posee la finca en el mismo concepto en que la tuvo de inicio”. A continuació, i després d’afirmar que “la acreditación del animus domini se evidencia en la prueba aportada por esta parte”, analitza la prova amb la finalitat que aquesta Sala, compartint la seva valoració probatòria, consideri acreditats els elements fàctics que permetrien inserir el cas en les previsions de l’art. 342 de la Compilació.

Tercer. Aquesta pretensió s’ha de refusar per:

a) La naturalesa jurídica del recurs de cassació, el qual és de caràcter extraordinari i no permet, com si d'una tercera instància es tractés, procedir ex novo i in totum a una valoració distinta de la prova practicada, ja que el tribunal d'instància és sobirà en relació amb "los elementos fácticos y actuaciones de prueba, función juzgadora que sólo es revisable en casación cuando de la misma se desprenden conclusiones que pugnan con la más elemental lógica, racionalidad, proporcionalidad de las cosas, supongan perpetración de ilegalidades o lleguen a intentar hacer de la arbitrariedad, el abuso o la ignorancia porofesional, justicia decisoria de las contiendas litigiosas (S. del T.S. d’11 de febrer de 1993). Si en virtut d'aquesta plenitud de facultats valoratives, l'A.P. dóna com a provada una determinada realitat fàctica, aquesta esdevé, doncs, irreversible si no concorre l'arbitrarietat esmentada; arbitrarietat del tot absent en el cas, i això entenent que, respecte a aquesta valoració racional, “es el recurrente quien ha de demostrar que ello no ha sucedido así" (S. del T.S. de 8 de novembre de 1996).

b) No s’invoca com a infringit cap precepte valoratiu de la prova i, amb aquesta renúncia, el recurrent traça un cercle tancat del qual li és impossible sortir, ja que, perquè prosperessin les seves tesis, s'hauria d'assumir un factum diferent al de la sentència, pretensió inviable perquè es cauria en el vici de fer supòsit de la qüestió, “vicio procesal tradicionalmente así denominado (...) por el que se trata, como en el presente caso, de alterar algunos de los datos declarados probados, partiendo de la base de establecer como probado lo que no está declarado así" (S. del T.S de 30 de març de 1998).

c) Es barregen en aquest segon motiu de recurs aspectes fàctics i jurídics, i es qüestiona el factum de la sentència combatuda sense cap cita d'infracció de norma valorativa de la prova, de manera que es negligeix que “la alteración de la base fáctica sólo podrá producirse como questio iuris, es decir, alegando error en su valoración, con cita de la norma hermenéutica que resulte infringida" (S. del T.S. de 5 de febrer de 1996, per totes).

d) Pel que fa a l’ànimus domini, és prou sabut que “la fijación, en el proceso, de la realidad o existencia de estos actos o circunstancias pertenece a la questio facti, por lo que su apreciación corresponde al juzgador de instancia, la cual solo puede ser combatida en casación mediante la denuncia de error en la valoración de la prueba fundada en el conculcación de una regla legal de prueba, pero, en cambio, el juicio de calificación mediante el cual se atribuye a los datos fácticos previamente fijados la significación jurídica de ‘en concepto de dueño’ (concepto jurídico indeterminado) constituye una questio iuris, y, por ende, es susceptible de revisión en casación. (S. del T.S. de 17 de maig de 2002).

En el cas, però, s’intenta, d’una banda, establir una nova realitat fàctica, i, d’una altra, considerar que, fins i tot si es manté el factum, no resultaria identificable amb el concepte jurídic de possessió a títol d’amo.

Aquestes crítiques tampoc poden acollir-se en assumir la Sala els criteris de la sentència combatuda, en el sentit que “faltan pruebas de que los padres de D. X o él mismo realizasen públicamente sobre la finca esos actos que identifican socialmente a una persona como propietario de un inmueble”; que “así se puso de relieve en la diligencia de reconocimiento judicial, en la que parecieron poseedores de parte de la finca que no era poseída por los demandantes”; que “residir en un inmueble no es algo que socialmente sea exclusivo de los propietarios, ya que también residen en los inmuebles sus arrendatarios o sus simples ocupantes sin título alguno”; que “una sola declaración testifical no puede servir para decidir una cuestión de tanta trascendencia como la que nos ocupa”; que “un solar de la finca a la que se refiere el proceso fue poseído por la sociedad que la transmitió a la hoy demandada, a título de propietaria (la arrendó, y, antes, permitió su uso sin contraprestación alguna por parte de otra empresa, cosas ambas que son características de la posesión a título de dueño)”; que “el contrato de seguro fechado en marzo de 1972 no confirma las tesis de los actores, sino más bien al contrario, dado que es un seguro contra incendios (...) en el que los contratantes aparecen como inquilinos, pues se asegura la responsabilidad civil que, como inquilinos, pudiese exigirles el propietario del edificio que contenía los objetos asegurados, hablándose después, en las condiciones particulares, de ‘seguro de riesgo locativo’”.

En conseqüència, la qualificació de la sentència combatuda respecte al fet que aquests elements fàctics no resulten integrables en el concepte jurídic indeterminat de possessió a títol d’amo, resulta del tot ajustada a dret, sobretot si es pondera (S. del T.S. de 17 de maig de 2002) que ”la Jurisprudencia viene reiterando que el requisito no es un concepto puramente subjetivo o intencional (sentencias de 20 de noviembre de 1964, 6 de octubre de 1975, 16 de mayo de 1983, 19 de junio de 1984, 5 de diciembre de 1986, 10 de abril y 17 de julio de 1990, 14 de marzo de 1991, 28 de junio de 1993, 18 de octubre de 1994, 25 de octubre de 1995, 10 de febrero de 1997 y 16 de noviembre de 1999), por lo que no basta la pura motivación volitiva (sentencias de 6 de octubre de 1975 y 25 de octubre de 1995) representada por el ánimo de tener la cosa para sí, sino que es preciso, además, el elemento objetivo o causal (sentencias de 20 de noviembre de 1964 y 18 de octubre de 1994) consistente en la existencia de ‘actos inequívocos, con clara manifestación externa en el tráfico’ (sentencias de 3 de octubre de 1962, 16 de mayo de 1983, 29 de febrero de 1992, 3 de julio de 1993, 18 de octubre y 30 de diciembre de 1994, 7 de febrero de 1997), ‘realización de actos que solo el propietario puede por sí realizar’ (Sentencia de 3 de junio de 1993); ‘actuar y presentarse en el mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos posesorios’ (Sentencia de 30 de diciembre de 1994)”.

Quart. Al·ludeix la part recurrent també a una pretesa infracció de l’art. 436 del Codi civil, raonant que l’obertura el 1990 en la finca litigiosa d’un restaurant acredita l’ànim de propietat de la família del senyor X. “ostentando este ànimo posesorio desde que se accedió al inmueble, por lo que no se ha producido una interversión o mutación unilateral de la intencionalidad por parte de los usucapientes, quienes han mantenido su animus inalterable desde el inicio de conformidad con lo establecido en el art. 436 del Cc”.

Aquesta crítica no pot reeixir perquè:

a) Com molt bé assenyala la sentència combatuda “lo que la Ley hace es presumir que quien comienza a poseer en un concepto determinado, se presume que continúa poseyendo en la misma condición, pero no al revés”.

b) En aquesta línia, pot evocar-se la Sentència del T.S. de 24 de març de 1983, quan ensenya que ”para aplicar esa presunción al presente caso, a efectos de atribución de posesión como dueño de la finca cuestionada a favor del citado recurrente se habría precisado se reconociese probado en la sentencia recurrida un inicio posesorio en tal concepto, que precisamente aquella resolución niega, por lo que el motivo hace supuesto de la cuestión”; asseveració a la qual la Sentència ja invocada de 17 de maig de 2002 afegeix que “la doctrina sobre la relevancia de acreditar los ‘actos inequívocos con clara manifestación externa de tráfico’ es también plenamente aplicable al caso de que se pretenda haberse producido un cambio en el concepto posesorio, de precario en concepto de dueño, y así lo viene entendiendo la jurisprudencia, que declara que la inversión o interversión del concepto o título posesorio no puede operar por el mero animus o unilateral voluntad del tenedor sin aquella conducta externa (sentencias de 6 de octubre de 1975, 13 de diciembre de 1982, 16 de mayo de 1983, 22 de septiembre de 1984, 29 de febrero y 10 de julio de 1992 y 25 de octubre de 1995), lo que por lo demás no supone más que aplicar una antigua regla del derecho romano recogida en textos del Corpus Iuris (D. 41. 2. 3. 19, y C. 7. 32. 5.), aceptada por los ordenamientos jurídicos modernos, y de la que se hicieron eco diversas sentencias de esta Sala (6 de octubre de 1975, 16 de mayo de 1983, 13 de diciembre de 1988 y 25 de octubre de 1995) con arreglo a la que ‘nadie puede por sí mismo cambiar la causa de su posesión’ (neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse, en el texto del Digesto; y nemo causam sibi possessionis mutare possit, en el texto del Codex; y en los cuales también parece existir base, sibi ipsum, D.; nulla extrinsecus accedente causa, para entender que la prohibición se refiere solo a la mera voluntad)”.

c) S’ha de significar, per últim, el caràcter insòlit de la pètita que es formula subsidiàriament a redós d’una al·legada incongruència per falta de coherència interna de la sentència combatuda, ja que, contràriament al que es manifesta en el recurs, aquesta sentència de cap manera reconeix o accepta algun tipus d’usucapió de part de la finca litigiosa, i n’és la millor prova el fet que el recurrent ni tan sols pot identificar aquesta pretesa part de la finca usucapiada, raó de la sorprenent petició que sigui determinada en execució de sentència.

Tot això mena, doncs, a la claudicació d’aquest motiu i, per tant, de tot el recurs.

Cinquè. La desestimació del recurs comporta la imposició de les costes a la part recurrent, d’acord amb l'article 1715 de la Llei d'enjudiciament civil de 1881.

Atesos els preceptes legals esmentats i altres d'aplicació,

PART DISPOSITIVA

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix que desestima el recurs de cassació interposat per la representació del Sr. X contra la Sentència dictada per l'Audiència Provincial de Barcelona (Secció 16) de 14 de novembre de dos mil, en el rotlle d'apel·lació núm. 1391/1999-B, derivats del judici de menor quantia núm. 370/ 98 del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona, amb imposició de les costes d'aquesta alçada a la part recurrent.

Així ho acorda la Sala i ho signen el president i els magistrats esmentats més amunt.

 

 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda